מדיניות פרטיות

חברת "ד"ר סמואלוב – יבוא ושיווק בע"מ" (להלן: "החברה") מכבדת את הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים") אותו היא מנהלת ומפעילה בכתובת www.drsamuelov.co.il (להלן: "האתר").

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מסדירה את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע אותו היא אוספת באתר ובקשר עימם.

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה באתר. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהחברה אוספת על אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע וכיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע.

המידע שהמשתמש מוסר לחברה תלוי בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינו נובע מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר מידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה במסגרת האתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות, ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

 1. מהו מידע?

במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" היא כל מידע, לרבות מידע רגיש, כהגדרת מונחים אלו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("החוק"), וכן כל נתון או מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש, ומידע המוגן על פי החוק.

 1. המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע על אודות המשתמש
  • מידע שהמשתמש מוסר לחברה;
  • מידע שמתקבל אצל החברה בקשר עם השירותים שמעניקה החברה באתר;
  • כאשר המשתמש מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של החברה (לרבות ניוזלטר);
  • באמצעות שימוש באתר;
  • באמצעות שימוש במערכת WhatsApp לתקשורת עם שירות הלקוחות.
 1. המידע אותו החברה אוספת על אודות המשתמש

החברה תאסוף על אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):

  • שם מלא ו/או אות ראשונה משם פרטי ואות ראשונה משם משפחה, פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא"ל);
  • תוכן פנייה אל שירות לקוחות;
  • נתוני מיקום של גולש באתר;
  • כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר.
 1. מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע (להלן: "המטרות")? החברה אוספת מידע על אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:
  • לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי החברה או מי מטעמה;
  • לשם דיווח למשרד הבריאות ו/או לגופים מטעמו בקשר עם אספקת השירותים עבור המשתמשים, כנדרש על פי הדין ו/או הרגולציה;
  • שיווק, פרסום, קידום מכירות ועידוד רכישות;
  • על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;
  • לשם יצירת קשר עם המשתמש;
  • לשם הצגה והתאמת מודעות שתוצגנה בפני המשתמשים ועשויות להתאים להעדפותיהם באתר, בפלטפורמות פרסום וכן באתרי אינטרנט אחרים;
  • לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים של דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;
  • לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;
  • לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
  • לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;
  • לשם עמידה בהוראות כל דין.
 1. העברה של המידע
  • החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.
  • העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
  • החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
   • משרד הבריאות ו/או גופים מטעמו, לרבות בקשר עם אספקת השירותים עבור המשתמשים, כנדרש על פי הדין ו/או הרגולציה.
   • צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי סליקה, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות המעניקות שירותי שליחויות ולוגיסטיקה, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.
   • אם תתקבל אצל החברה הוראה, לרבות צו שיפוטי, המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע על אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.
   • בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.
   • במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה, וכן במקרים של בחינת היתכנות של המקרים הנזכרים לעיל.
   • אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.
   • אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
   • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.
   • כמו כן, החברה עשויה להעביר מידע אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי לצורך אחסון ו/או עיבוד המידע. ייתכן שהדינים הנוגעים לפרטיות ואבטחת המידע בתחום השיפוט שאליו המידע יועבר, לא יהיו מקיפים בהשוואה לדינים הנהוגים בישראל והאיחוד האירופי ו/או שרמת ההגנה על המידע שהם מעניקים אינה תואמת את הוראות הדין הישראלי ו/או שעשויים להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. במקרה שכזה החברה תשתדל לנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי של המשתמש. המשתמש נותן הסכמתו להעברה כאמור.
 1. מדיניות Cookies

  • החברה עושה שימוש ב-Cookies ובטכנולוגיות אחרות כגון פיקסלים ועוד (להלן ביחד: "העוגיות") באמצעותם החברה אוספת מידע לא מזהה בקשר עם משתמשים באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם משתמש בוחר למסור מידע מזהה באתר, מידע זה יהיה מקושר למידע הלא מזהה שייאסף באתר.
  • עוגיות הן קובצי טקסט קטנים המאפשרים לאסוף מידע דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט, ובין היתר, את סוגי המידע הבאים: הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, הצגה/הסתרה של רכיבים מסוימים בהצגה החזותית של האתר, פעולות שביצע משתמש באתר, משך הזמן ששהה משתמש באתר, מידע שמשתמש צפה בו באתר, מיקום גיאוגרפי משוער, טווח גילים של משתמש, סוג המכשיר ממנו נכנס לאתר, תחומי עניין של משתמש, כתובת ה-IP של משתמש (קרי, כתובת המחשב של משתמש באינטרנט), מספר כניסות לאתר, מספר ההקלקות, רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט, גרסתו והעדפת שפה, שמות דומיינים, מהיכן הגיע המשתמש אל האתר ועוד.
  • החברה תעשה שימוש במידע שנאסף באמצעות העוגיות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל את האתר; כדי להקל על השימוש באתר; כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים באתר וכן מחוץ לאתר (לדוגמה, ברחבי האינטרנט, ב- Facebook, Google ועוד) אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר; כדי לנטר דפוסי פעילות באתר; כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי משתמשים באתר; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר.
  • החברה עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics. השימוש בשירותים של צדדים שלישיים כאמור, כגוןGoogle Analytics , כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלו, השימושים במידע, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות שלהם (לרבות, לגבי Google Analytics, בקישור הבא: https://policies.google.com/privacy). בשימוש באתר המשתמש נותן את הסכמתו למדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים כאמור.

בשימוש באתר המשתמש נותן את הסכמתו למדיניות הפרטיות של צדדים כאמור.

 • משתמש אשר אינו מעוניין שהעוגיות תיאספנה במחשבו יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך, על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן.
 1. אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין, ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד, יש לעדכן את החברה באמצעי ההתקשרות שבסעיף 16 למדיניות פרטיות זו.

 1. הגבלת אחריות

החברה, וכל מי מטעמה, לא יישאו בכל חבות, והם פטורים מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.

 1. תקופת החזקה של המידע

החברה תשמור את המידע על אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

 1. מידע על אנשים אחרים

אם המשתמש יספק לחברה מידע בקשר לאנשים אחרים, לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות זאת אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים על אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל את ההסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע על אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

 1. קישורים והיפר קישורים

האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם.

החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים המופיעים באתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו בקשר עם כניסה, עיון, שימוש ועוד. 
לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג שהוא, בקשר עם האתרים האחרים, לרבות בכל הקשור לאיסוף, שימוש, העברה של מידע באתרים האחרים, התוכן שיפורסם בדפים של האתרים האחרים ועוד.

 1. זכות עיון ותיקון המידע

הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות הדין והרגולציה. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף 16 למדיניות פרטיות זו להלן.

 1. הדין החל וסמכות השיפוט

  • התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

  • סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או בכל הקשור אליהם מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל-אביב-יפו.

 1. שינויים ועדכונים

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, וזאת ללא צורך במתן הודעה או התרעה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.

 1. שונות

  • המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

  • אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

 1. יצירת קשר

מקום בו למשתמש ישנן שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת info@drsamuelov.co.il.

מעודכן לחודש אוקטובר 2023.

דילוג לתוכן